Bộ Tài chính đưa nhiều thủ tục hành chính vào giải quyết theo cơ chế một cửa

Cơ chế một cửa sẽ được tổ chức triển khai tại khối cơ quan Bộ Tài chính đối với 102 thủ tục hành chính (TTHC), thuộc 8 lĩnh vực gồm: Tin học; Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại; Bảo hiểm; Kế toán, kiểm toán; Tài chính doanh nghiệp; Giá; Công sản; Tài chính ngân hàng. Đây là một trong những nội dung được đưa ra tại Đề án thành lập Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính.

Mot cua.jpg

Ảnh minh họa – nguồn Internet.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 1/10/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1720/QĐ-BTC về việc triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch hành động là xây dựng Đề án thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại Bộ Tài chính.

Theo nội dung Đề án được phê duyệt, Bộ phận Một cửa thuộc Văn phòng Bộ khi đi vào hoạt động sẽ là đầu mối thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân để giải quyết hoặc chuyển đến cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tài chính giải quyết và nhận/trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Các TTHC được đưa vào giải quyết theo cơ chế một cửa của Bộ Tài chính là các TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị theo phân cấp hoặc thừa lệnh Bộ ký.

Bên cạnh việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính cũng sẽ là đầu mối thực hiện cung cấp thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và Quy chế cung cấp thông tin của Bộ Tài chính.

Việc thành lập Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính tại Văn phòng Bộ nhằm đảm bảo giải quyết cho các tổ chức, cá nhân được thuận lợi, nhanh chóng, trên tin thần công khai, minh bạch các TTHC và quy trình thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường sự giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động giải quyết TTHC của Bộ.

Với mục tiêu lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ, hoạt động của Bộ phận Một cửa đảm bảo nguyên tắc không làm phát sinh chi phí thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật.

Việc thành lập Bộ phận Một cửa nhằm tập trung, thống nhất một đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, trả kết quả TTHC thay vì phân tán tại các đơn vị thuộc Bộ, giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. Đây cũng là biện pháp cải tiến lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, công chức; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, phiền hà trong quá trình giải quyết TTHC.

Theo Mof.gov.vn


Tin khác

Thông tin hữu ích
Thuế Nhà nước Tài chính điện tử Tủ sách lịch sử truyền thống ngành TC