Bộ Tài chính tập huấn công tác Thanh tra Nhân dân 2017

 

image

Trưởng ban Thanh tra Nhân dân cơ quan Bộ Tài chính Nguyễn Thế Mạnh trình bày báo cáo tại hội nghị

image

image

Tại khóa tập huấn, ông Nguyễn Thế Mạnh - Trưởng ban Thanh tra Nhân dân cơ quan Bộ Tài chính đã  trình bày về chuyên đề "Hoạt động của thanh tra nhân dân và nội dung mới của Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân". Theo đó, Ban Thanh tra Nhân dân tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được hội nghị cán bộ công chức, viên chức hoặc hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức bầu ra với vai trò giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị; giám sát việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn NSNN, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ về quản lý tài chính, tài sản và công tác kiểm tra tài chính; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị; giám sát việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập...

Ngoài ra, Ban Thanh tra Nhân dân còn thực hiện nhiệm vụ xác minh những vụ việc do người đứng đầu cơ quan nhà nước giao, đồng thời tham gia việc thanh tra, kiểm tra theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cung cấp thông tin, tài liệu, cử người tham gia khi được yêu cầu.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Mạnh cũng thông báo về hoạt động giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân Bộ Tài chính và chia sẻ những kinh nghiệm cần thiết của các thành viên khi thực hiện nhiệm vụ giám sát. Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã trao đổi về những vấn đề có liên quan tới công tác thanh tra nhân dân để có thể áp dụng vào thực tế tại cơ sở, đơn vị mình, nhằm kịp thời ngăn chặn và xử lý các việc làm sai quy định, gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản nhà nước, tổn hại đến lợi ích cộng đồng. Cũng tại hội nghị, các Báo cáo viên đã trình bày một số chuyên đề, như: Công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân theo quy định tại Nghị định 156/2016/NĐ-CP; quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân; triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV về việc thực hiện cuộc vận động xây dựng cán bộ, công chức, viên chức "trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"./.

Viết Tuân


Tin khác

Thông tin hữu ích
Thuế Nhà nước Tài chính điện tử Tủ sách lịch sử truyền thống ngành TC