Điểm sáng trong công tác cải cách thủ tục hành chính

 Năm 2017, Kho bạc Nhà nước (KBNN) xác định mục tiêu lấy khách hàng, người dân và các đơn vị sử dụng ngân sách là trọng tâm của công tác cải cách thủ tục hành chính.

image

Ông Nguyễn Hồng Hà - Tổng Giám đốc KBNN đánh giá cao sự đồng tâm nhất trí của công chức, viên chức toàn hệ thống KBNN, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ KBNN trong năm 2017

Bám sát kế hoạch cải cách TTHC của Chính phủ, Bộ Tài chính, năm 2017, KBNN tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình một cửa, một giao dịch viên; Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN; tiếp tục đơn giản hóa các TTHC, đặc biệt là các thủ tục thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực KBNN; đẩy mạnh triển khai các đề án để thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân (Đề án 896); Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp, chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh; triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc 03 dịch vụ công trực tuyến KBNN theo đúng lộ trình của Chính phủ; triển khai có hiệu quả các hình thức thu, nộp NSNN hiện đại qua KBNN; tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt qua KBNN, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của khách hàng. Nhờ đó, kết quả công tác cải cách TTHC của hệ thống KBNN năm 2017 đã đạt được như: thời gian thực hiện giao dịch thu NSNN giảm đáng kể; mở rộng các hình thức thu, nộp hiện đại; rút ngắn thời gian kiểm soát chi và tinh gọn bộ máy các cấp...

Giao dịch thu NSNN trong 5 phút

Hệ thống KBNN đã quyết liệt triển khai đồng bộ và có hiệu quả nhiều giải pháp để cải cách, hoàn thiện các cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ, trong đó trọng tâm là cải cách quy trình TTHC về thu, chi NSNN theo hướng: đơn giản, công khai, minh bạch nhằm giảm thiểu thời gian, thủ tục và chi phí thực hiện TTHC cho các đơn vị dự toán ngân sách, chủ đầu tư và người dân trong quá trình giao dịch thu, chi NSNN với các đơn vị trong hệ thống KBNN.

image

Quy trình TTHC được niêm yết công khai tại các điểm giao dịch trên toàn hệ thống KBNN

Về cải cách quy trình thu NSNN: KBNN đã triển khai tích cực và có hiệu quả dự án Hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế giữa Thuế - Hải quan - KBNN; tiếp tục tổ chức phối hợp thu NSNN giữa KBNN với các cơ quan thu và các ngân hàng thương mại (NHTM); triển khai thanh toán điện tử tập trung với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các NHTM; đồng thời, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin tiên tiến vào quy trình quản lý thu NSNN. Việc triển khai tích cực các dự án cải cách, hiện đại hóa đã góp phần tập trung nhanh, đầy đủ các khoản thu của NSNN, đáp ứng kịp thời cho các nhu cầu chi tiêu của NSNN; đồng thời, tạo điều kiện cho người nộp thuế, giảm thiểu thời gian và thủ tục nộp tiền (thời gian thực hiện 01 giao dịch thu NSNN rút xuống còn khoảng 05 phút, so với với trước đây là 30 phút).

KBNN đã chỉ đạo các đơn vị KBNN địa phương mở rộng tài khoản chuyên thu và thực hiện ủy nhiệm thu NSNN bằng tiền mặt cho NHTM đảm nhận theo nguyên tắc tất cả các KBNN cấp tỉnh và KBNN cấp huyện đóng trên các địa bàn tỉnh, quận, thành phố, thị xã mở tài khoản chuyên thu tại tất cả các NHTM trên cùng địa bàn; triển khai mở rộng việc thu NSNN qua thiết bị chấp nhận thẻ (POS) lắp đặt tại trụ sở KBNN ở những địa bàn có hạ tầng thanh toán tốt và có số lượng người dùng thẻ đông.

Về những thuận lợi mang lại khi cải cách quy trình thu NSNN: Với việc thực hiện các cải cách, một mặt giúp tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, mặt khác, góp phần mở rộng không gian và thời gian cho người nộp thuế (người nộp thuế có thể thực hiện nộp tiền tại nhiều địa điểm khác nhau, nơi có trụ sở KBNN hoặc chi nhánh, điểm giao dịch của NHTM; hoặc có thể nộp tiền ngoài giờ hành chính, nộp vào ngày nghỉ; qua các dịch vụ thanh toán điện tử do NHTM cung cấp,…); đồng thời, giảm thiểu số thu bằng tiền mặt, tạo điều kiện cho người nộp thuế tiếp cận với các hình thức thu, nộp NSNN văn minh, hiện đại.

Đối với công tác kiểm soát chi NSNN: KBNN đã thường xuyên hoàn thiện cơ chế, quy trình kiểm soát chi theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát; đồng thời, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị, cá nhân có liên quan. Cụ thể, kiểm soát chi đầu tư đã rút ngắn thời gian từ 7 ngày xuống còn khoảng 3 ngày, xây dựng và triển khai quy trình kiểm soát chi “một cửa” theo nguyên tắc mỗi giao dịch viên là một cửa, trừ các khoản chi bằng tiền mặt. KBNN cũng đã triển khai thành công Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN trên toàn quốc từ ngày 02/10/2017; triển khai chi tiêu NSNN qua thẻ tín dụng; thí điểm thực hiện kiểm soát chi điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của KBNN theo định hướng Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 để vừa tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư khi giao dịch với KBNN, vừa nâng cao hiệu quả quản lý quỹ NSNN.

Thực hiện việc rà soát những văn bản không còn hiệu lực để loại bỏ, đơn giản hóa các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN để đưa vào dự thảo Nghị định quy định về TTHC thuộc lĩnh vực KBNN; niêm yết công khai và cập nhật các TTHC được thực hiện tại KBNN; công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính trong hệ thống KBNN trên Cổng thông tin điện tử KBNN.

Tinh giảm 1.288 đầu mối

Cùng với việc thực hiện cải cách mạnh mẽ vể TTHC, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí thực hiện cho người dân, doanh nghiệp và đối tượng giao dịch với KBNN, KBNN tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy KBNN các cấp. Có thể nói, cơ cấu tổ chức bộ máy KBNN các cấp hiện nay đã cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, trước yêu cầu quản lý để thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, KBNN tiếp tục thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy các cấp, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; thu hút người có đức, có tài bố trí vào các hoạt động công vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống; tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.

image

Lãnh đạo KBNN đi động viên cán bộ công chức trong ngày đầu tiên triển khai thống nhất

một đầu mối kiểm soát chi trên toàn quốc

Với mục tiêu hoàn thiện mô hình tổ chức công tác kiểm soát chi NSNN và sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng, phân định rõ trách nhiệm, cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hoạt động KBNN, tạo tiền đề cho hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát chi và thanh toán điện tử, KBNN đã trình Bộ Tài chính phê duyệt Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua hệ thống KBNN”. Trên cơ sở đó, KBNN đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án; tổ chức đào tạo, tập huấn cho công chức làm công tác kiểm soát chi trong toàn hệ thống; tổ chức triển khai thí điểm tại KBNN Thừa Thiên Huế, KBNN Phú Thọ; ban hành quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN, đồng thời sửa đổi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN cấp tỉnh, KBNN cấp huyện và các đơn vị trực thuộc KBNN tỉnh, đảm bảo phù hợp với Đề án được duyệt và gắn với vị trí việc làm; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư khi giao dịch với KBNN để triển khai thực hiện nhằm tạo sự đồng thuận. Sau hơn 03 tháng triển khai diện rộng trên phạm vi toàn quốc (tháng 10/2017), Đề án đã đạt được kết quả rất tích cực, số hồ sơ, chứng từ giải quyết đúng hạn chiếm 99,89%, đã giải thể 1.288 tổ Tổng hợp hành chính và tổ Kế toán tại KBNN cấp huyện.

Theo đánh giá chung, hoạt động nổi bật của hệ thống KBNN trong cải cách hành chính là việc triển khai thành công Đề án thống nhất các khoản chi NSNN và đã được các đơn vị thuộc Bộ Tài chính bình chọn là một trong 10 sự kiện nổi bật ngành Tài chính trong năm 2017. Hiện nay, KBNN đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai trên toàn quốc đối với 3 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, bắt đầu từ ngày 01/02/2018. Triển khai thành công chương trình hỗ trợ cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý cho công chức làm công tác kiểm soát chi, tránh thất thoát tiền của NSNN.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ KBNN theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước và phù hợp với mục tiêu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, KBNN tiếp tục triển khai và hoàn thành các dự án đảm bảo yêu cầu về hiện đại hóa công tác thanh toán như: Triển khai diện rộng thanh toán điện tử liên ngân hàng với Ngân hàng Nhà nước, từ đó giải quyết triệt để công tác thanh toán bù trừ thủ công tồn tại trước đây; triển khai diện rộng đến tất cả các đơn vị KBNN cấp huyện hệ thống trao đổi thông tin thu NSNN và thanh toán song phương với ngân hàng thương mại đảm bảo mở rộng các kênh thanh toán. Ngoài ra, KBNN đang thực hiện nâng cấp hệ thống trao đổi thông tin thu, nâng cấp chức năng liên quan đến hoàn thuế và các chức năng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ khác.

image

Hoạt động giao dịch diễn ra thuận lợi, thông suốt trong ngày đầu tiên triển khai thống nhất đầu mối trên phạm vi toàn quốc. Khách hàng được hướng dẫn tận tình để hoàn thành thủ tục đầy đủ, đúng quy định.

Trên cơ sở mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng NSNN là đối tượng phục vụ, cùng với việc phát huy truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, viên chức trong toàn hệ thống KBNN, năm 2017 hệ thống KBNN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính tin tưởng giao cho, đóng góp những kết quả quan trọng cùng ngành Tài chính thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo nền tảng xây dựng hệ thống KBNN hiện đại, hoạt động an toàn và hiệu quả hướng đến hình thành KBNN điện tử trong tương lai./.

Theo Cổng TTĐT Kho bạc Nhà nước


Tin khác

Thông tin hữu ích
Thuế Nhà nước Tài chính điện tử Tủ sách lịch sử truyền thống ngành TC