hitcount___

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai: KBNN thực hiện tốt công tác quyết toán NSNN

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị còn có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước.

DSC_0579 (sua).jpg

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị

06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 04 nhóm giải pháp

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quang Vinh cho biết, trong năm 2017, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã đề ra 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 04 nhóm giải pháp thực hiện với phương châm hành động là "Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; tập trung hoàn thiện đầy đủ, đồng bộ khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của hệ thống KBNN; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đơn vị sử dụng NSNN; tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đổi mới và sáng tạo nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao''.

Về công tác kiểm soát chi NSNN: Trong năm 2017, KBNN đã kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, đảm bảo các khoản chi phải có trong dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; không thanh toán đối với kinh phí thường xuyên đã giao dự toán đầu năm cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhưng đến ngày 3/6/2017 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa được phê duyệt dự toán...; kiểm soát chặt chẽ các hồ sơ mua sắm xe ô tô của các đơn vị đảm bảo tuân thủ quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập...; kiểm soát thanh toán mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động chung, thiết bị chuyên dùng theo đúng quy định; xây dựng ứng dụng hỗ trợ kiểm soát chi lương, phụ cấp đảm bảo chặt chẽ, tránh thất thoát, chiếm dụng tiền NSNN.

Đối với chi thường xuyên: Tính đến hết năm 2017, hệ thống KBNN kiểm soát ước đạt 824.517 tỷ đồng (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng) bằng 91,3% dự toán năm. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 18.025 khoản chi chưa đủ thủ tục, số tiền thực từ chối thanh toán là 45,6 tỷ đồng.

Đánh giá về công tác chi đầu tư xây dựng cơ bản, ông Nguyễn Quang Vinh cho biết: Đến hết năm 2017, hệ thống KBNN kiểm soát chi ước đạt 304.295,2 tỷ đồng, bằng 89,5% so với kế hoạch năm, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016 (lũy kế vốn đầu tư giải ngân 13 tháng năm 2106 là 311.571,7 tỷ đồng, đạt 91,9% so với kế hoạch vốn năm 2016). Trong đó, nguồn Chính phủ giao giải ngân ước đạt 276.603,9 tỷ đồng, đạt 89,8% kế hoạch, nguồn vốn khác giải ngân ước đạt 27.691,3 tỷ đồng, đạt 86,3% kế hoạch. Trong nguồn vốn Chính phủ giao thì vốn XDCB tập trung giải ngân là 250.198,5 tỷ đồng (đạt 92,5% kế hoạch); vốn trái phiếu chính phủ giải ngân là 16.034,2 tỷ đồng (đạt 62,7% kế hoạch); nguồn vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân là 10.371,2 tỷ đồng (đạt 88,4%). Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 93,3 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán chưa đúng chế độ quy định.

Về tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư: Tính đến hết ngày 31/10/2017, tổng số dư tạm ứng vốn đầu tư tại hệ thống KBNN là 66.264,9 tỷ đồng. Trong đó, số dư tạm ứng thuộc kế hoạch vốn năm 2017 là 40.542,7 tỷ đồng; số dư tạm ứng từ năm 2004 đến 31/01/2017 là 25.533 tỷ đồng; số dư tạm ứng còn tồn đọng từ năm 2003 trở về trước là 188,97 tỷ đồng, giảm so với số dư tạm ứng tồn đọng tại thời điểm 31/01/2016 là 25,21 tỷ đồng.

DSC_0519 (sua).jpg

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quang Vinh trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý: Trong năm 2017, toàn hệ thống KBNN đã phát hiện và thu giữ 158 tờ tiền giả các loại và trả lại 3.509 món tiền khách hàng nộp thừa với tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng.

Công tác cải cách hành chính cũng được KBNN đặc biệt chú trọng và đẩy mạnh thực hiện với một số kết quả tích cực: Triển khai thành công Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi các khoản chi NSNN từ 02/10/2017 góp phần thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư; hoàn thành triển khai thanh toán liên ngân hàng tại KBNN cấp tỉnh trên toàn quốc, đảm bảo công tác thanh toán của hệ thống KBNN được an toàn, kịp thời và chính xác; phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại trong cải cách công tác phối hợp thu và thanh toán song phương, thanh toán liên ngân hàng...

Xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn tiếp theo

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của toàn hệ thống KBNN trong năm 2017 góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành tài chính trong lĩnh vực quản lý điều hành NSNN, thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo môi trường và động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thứ trưởng đánh giá, toàn thể công chức, viên chức hệ thống KBNN đã hết sức nỗ lực cố gắng, tập trung trí tuệ và nguồn lực triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác trọng tâm được giao theo chương trình kế hoạch đã đề ra, thể hiện ở một số nội dung nổi bật sau: Hoàn thành đúng tiến độ các đề án, cơ chế chính sách, đẩy mạnh triển khai và nâng cấp nhiều ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động nghiệp vụ; Toàn hệ thống KBNN luôn đảm bảo giữ vững an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao cho Kho bạc quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin KBNN. Bên cạnh đó, KBNN luôn chủ động tham mưu với Bộ và Chính phủ nhiều giải pháp tích cực để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời thực hiện hạch toán đầy đủ, chính xác. Đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ tổng hợp, lập Báo cáo quyết toán NSNN năm 2015 báo cáo Bộ trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV với tỷ lệ tán thành cao (92,46%). Việc thực hiện tốt công tác quyết toán NSNN đã khẳng định được vị thế và tạo điều kiện để KBNN thực hiện chức năng tổng kế toán nhà nước trong thời gian tới...

Ngoài ra, hệ thống KBNN đã chủ động rà soát, kiện toàn lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối cấp tổ; quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kinh phí tài chính nội ngành, song vẫn đảm bảo đúng chính sách, chế độ và giải ngân đạt tỷ lệ cao so với toàn ngành Tài chính...

DSC_0507 (sua).jpg

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thứ trưởng nhấn mạnh, bên cạnh việc đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị thường xuyên, KBNN cần phải tiếp tục tập trung cao độ cho triển khai thực hiện Kế hoạch và Chiến lược phát triển KBNN đã đề ra trong giai đoạn 2017-2020, đặc biệt là các đề án, chính sách lớn, trọng tâm của hệ thống KBNN. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2018 và các năm tiếp theo, thời gian tới KBNN cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Một là, tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả chiển khai Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và chuẩn bị sẵn sàng cho việc xây dựng Chiến lược phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Hai là, cần tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai đảm bảo kiểm soát, giải ngân kịp thời nhưng phải chặt chẽ, an toàn, đúng chế độ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong ngành tài chính tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN góp phần hoàn thành dự toán thu NSNN; chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính, kiểm soát chi NSNN, phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành, địa phương kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư; điều hành ngân quỹ nhà nước an toàn và hiệu quả, đảm bảo khả năng thanh toán của NSNN tại mọi thời điểm ở tất cả các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống.

Ba là, tiếp tục tập trung trí tuệ và nguồn lực, cùng với các đơn vị trong ngành tài chính đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện các đề án, cơ chế, chính sách theo đúng chương trình, kế hoạch công tác đề ra trong năm 2018.

Bốn là, chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển đảm bảo hoàn thành kế hoạch Bộ Tài chính giao cho hệ thống KBNN.

Năm là, vận hành ổn định và khai thác hiệu quả hệ thống TABMIS; tăng cường cải cách, hiện đại hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động thu, chi NSNN; đảm bảo công tác thanh toán với các ngân hàng và trong nội bộ hệ thống KBNN luôn thông suốt, an toàn và chính xác.

Sáu là, tổ chức thực hiện tốt các biện pháp quản lý an toàn kho quỹ nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tiền và tài sản mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho hệ thống KBNN quản lý.

Bẩy là, tiếp tục nghiên cứu về việc cải cách và hiện đại hóa theo định hướng tiếp cận của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ kế hoạch triển khai đối với ngành Tài chính nhằm tạo sự thúc đẩy phát triển, tạo sự bứt phá về hạ tầng, ứng dụng và nhân lực công nghệ thông tin của ngành Tài chính nói chung và hệ thống KBNN nói riêng trong thời gian tới.

Tám là, tiếp tục cải cách đổi mới, tinh gọn đầu mối, tinh giảm biên chế trong hệ thống KBNN theo chỉ đạo của Bộ Tài chính nhằm nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt động, nâng cao năng suất lao động.

Chín là, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan để làm nòng cốt tuyên truyền vận động, giáo dục cán bộ công chức, qua đó mỗi cán bộ công chức của hệ thống KBNN phải rèn luyện, xây dựng tinh thần ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của ngành; giữ gìn mối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, ra sức chăm lo xây dựng cơ quan, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

DSC_0528 (sua).jpg

Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà tiếp thu ký kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Thị Mai, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Hồng Hà thay mặt cán bộ công chức hệ thống KBNN xin hứa sẽ phát huy những kết quả đạt được để hoàn thành tốt các các nhiệm vụ được giao trong năm 2018. Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Hà cũng quán triệt từng nhiệm vụ cụ thể tới toàn thể cán bộ công chức KBNN và yêu cầu các đơn vị xây dựng ngay các kế hoạch triển khai nhiệm vụ đã được giao./.

TT (theo cổng thông tin Bộ Tài chính)


Tin khác

Thông tin hữu ích
Thuế Nhà nước Tài chính điện tử Tủ sách lịch sử truyền thống ngành TC