Bộ Tài chính: Lấy ý kiến về các quy định liên quan đến tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai

Ngày 28/2/2023, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về các quy định liên quan đến vấn đề tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các vấn đề khác có liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu khai mạc Hội nghị

Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo của một số Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học.

Tập trung thảo luận nội dung tài chính về đất đai, giá đất

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, sau gần 10 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai nói chung và tài chính đất đai nói riêng đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo lập hành lang pháp lý tương đối đồng bộ, chặt chẽ cho việc huy động, khai thác, sử dụng nguồn lực đất đai hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả. Trong đó, chính sách tài chính trong lĩnh vực đất đai từng bước được hoàn thiện, là cơ sở để huy động các khoản thu vào ngân sách nhà nước (số thu từ đất đai giai đoạn từ năm 2013 - năm 2020 trung bình khoảng gần 160.000 tỷ đồng/năm, chiếm trung bình khoảng hơn 15% tổng thu ngân sách nhà nước). Chính sách ưu đãi về thuế, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã góp phần quan trọng thu hút đầu tư, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội khó khăn. Chính sách đất đai về nhà ở xã hội đạt được một số kết quả quan trọng. Khung giá đất và bảng giá đất được xây dựng theo quy định, có tính đến giá đất phổ biến trên thị trường.

Mặc dù đạt được những kết quả quan trọng nhưng sau thời gian gần 10 năm thi hành, các quy định tại Luật Đất đai năm 2013, trong đó có các quy định về tài chính đất đai chưa theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của thực tiễn. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2021 của Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ ra một số hạn chế như: Chính sách tài chính trong lĩnh vực đất đai chưa thực sự khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bền vững; chưa hạn chế được tình trạng lãng phí và vi phạm pháp luật về đất đai; cơ cấu nguồn thu từ đất chưa bền vững. Các phương pháp định giá, đấu giá quyền sử dụng đất còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế. Giá đất được xác định thường thấp hơn nhiều so với giá đất trên thị trường...

Nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đặt ra trong Nghị quyết số 18-NQ/TW; khắc phục những hạn chế, bất cập sau gần 10 năm thi hành Luật Đất đai năm 2013; Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ ngành liên quan xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), hiện đang được gửi xin ý kiến nhân dân.

Quang cảnh hội nghị

Dự thảo Luật gồm 16 chương, 236 điều; trong đó có 01 chương (18 điều, từ Điều 147 - Điều 164) quy định về vấn đề “Tài chính về đất đai, giá đất”, quy định các nguyên tắc, nội dung cơ bản về các khoản thu tài chính từ đất đai và giá đất như: Các khoản thu từ đất đai; Điều tiết nguồn thu từ đất; Căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án… Ngoài ra, dự thảo Luật còn có các quy định không phải về tài chính về đất đai nhưng ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề này như: Phân loại đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; bồi thường, giải phóng mặt bằng…

“Các nội dung nêu trên đều là các vấn đề lớn, có tác động sâu, rộng đến nhiều mặt, nhiều tầng lớp, thành phần xã hội. Vì vậy, theo sự phân công của Chính phủ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị ngày hôm nay lấy ý kiến rộng rãi của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức để làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến tài chính đất đai quy định tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản
 báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) đã báo cáo tóm tắt về một số nội dung liên quan đến tài chính đất đai quy định tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính cần xin ý kiến tham gia như: Các khoản thu tài chính từ đất đai; Các khoản thu từ dịch vụ công từ đất đai; Căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: Bảng giá đất; Quỹ phát triển đất; Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Một số nội dung khác liên quan đến tài chính đất đai…

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham gia của các địa phương, doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học. Về cơ bản, các ý kiến phát biểu tại Hội nghị thể hiện sự đồng tình cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số một số nội dung liên quan đến tài chính đất đai quy định tại dự thảo Luật.

PGS.TS Ngô Trí Long, Trường Đại học Thành Đông góp ý kiến tại hội nghị

Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ đưa ra nhiều góp ý tập trung vào những vấn đề như: Các khoản thu tài chính từ đất đai; Căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Bảng giá đất, việc xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; căn cứ, điều kiện, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đấu giá quyền sử dụng đất; Đấu thầu dự án có sử dụng đất; Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một số trường hợp giao đất, cho thuê đất…

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tham gia ý kiến từ điểm cầu Đắk Nông

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đánh giá cao các ý kiến tham gia tại hội nghị, các ý kiến đã thể hiện sự tâm huyết và nghiên cứu kỹ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các đại biểu tham dự, làm cơ sở để Bộ Tài chính tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến về các quy định liên quan đến vấn đề tài chính đất đai trong dự thảo Luật và các vấn đề khác có liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi giao Cục Quản lý công sản là đơn vị chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Bộ về các vấn đề liên quan đến tài chính đất đai cũng như các nội dung quy định khác có liên quan tại dự thảo Luật tổng hợp đầy đủ, chi tiết các ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị và các ý kiến bằng văn bản để hoàn thiện Báo cáo kết quả góp phần hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Chính phủ, trình Quốc hội.

Theo mof.gov.vn


Tin khác

Thông tin hữu ích
Thuế Nhà nước Tài chính điện tử Tủ sách lịch sử truyền thống ngành TC