Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ IV

http://mof.gov.vn/portal/pls/portal/docs/1743170.JPG

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Chủ tịch UBCKNN đứng đầu tiên từ phải sang.

Phát biểu khai mạc, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chào mừng các đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ 4. Bộ trưởng cho biết: Trong những năm qua, đã có hàng trăm phong trào thi đua được ngành Tài chính tổ chức phát động và triển khai sâu rộng tới từng cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. Thông qua các cuộc vận động và các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, các tấm gương điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị cán bộ công chức trong toàn ngành Tài chính cần tiếp tục đẩy mạnh cổ vũ, động viên và phát động phong trào thi đua yêu nước, phát huy kết quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền trong giai đoạn mới với chủ đề “Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn ngành để từ đó tạo nên động lực mới thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 và các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng Toàn quốc lần thứ XII, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 của đất nước.

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước nêu rõ: Cùng với sự phát triển kinh tế đất nước, các chính sách tài chính gắn liền với đời sống kinh tế, xã hội đã phát huy hiệu quả tích cực, nhờ đó tiềm lực tài chính quốc gia được tăng cường, an ninh tài chính quốc gia được đảm bảo. Tổng thu NSNN giai đoạn 2011 - 2015 tăng gần 2 lần, trong đó, thu nội địa tăng 2,5 lần so với giai đoạn 2006-2010 với tỷ lệ huy động thu NSNN bình quân đạt khoảng 23% GDP (mục tiêu đề ra 23 - 24% GDP). Cơ cấu thu chuyển biến tích cực, tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu NSNN tăng từ 58% (giai đoạn 2006 - 2010) lên 67% (giai đoạn 2011 – 2015. Tổng chi NSNN bình quân đạt 28,6% GDP với cơ cấu chi chuyển dịch tăng chi cho con người, ưu tiên bố trí NSNN để thực hiện cải cách tiền lương, chính sách an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào ở các vùng đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; chi giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường cơ bản đảm bảo theo các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội.

http://mof.gov.vn/portal/pls/portal/docs/1750630.JPG

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Giai đoạn 2011 – 2015, công tác huy động vốn cho đầu tư phát triển của ngành Tài chính đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và tăng trưởng kinh tế. Cơ chế, chính sách tài chính - NSNN được đổi mới, góp phần xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế. Ngành Tài chính đã chủ động thực hiện chính sách hội nhập và hợp tác tài chính quốc tế, thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế để phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giám sát, động viên phân phối các nguồn lực tài chính nhà nước. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính để tạo thuân lợi, tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp và xã hội…

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", trong 5 năm qua ngành Tài chính luôn coi trọng phát động các phong trào, đã tạo động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua đã có nhiều khởi sắc và chuyển biến tích cực, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động của Ngành cũng như của từng đơn vị nhằm động viên, khích lệ cán bộ, công chức phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, thường xuyên học tập, đổi mới tư duy và phong cách làm việc hiệu quả, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

http://mof.gov.vn/portal/pls/portal/docs/1750631.JPG

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc Đại hội

Tiếp tục nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn Ngành

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, phong trào thi đua yêu nước ngành Tài chính trong giai đoạn tới tiếp tục động viên sức mạnh đoàn kết, nâng cao kỷ cương, kỷ luật, tạo động lực mạnh mẽ trong toàn Ngành phấn đấu thực hiện có hiệu quả các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô; tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 nhằm tiếp tục động viên sức mạnh đoàn kết, phát huy nội lực, nâng cao kỷ cương, kỷ luật, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Đại hội, Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài chính đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ Bộ Tài chính với khẩu hiệu là: “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức, đẩy mạnh thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2015 và cả giai đoạn 2016 - 2020”.

http://mof.gov.vn/portal/pls/portal/docs/1750632.JPG

Các đại biểu tham dự Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật ngành Tài chính đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Đây cũng là mốc son quan trọng, tiếp tục tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của 70 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Tài chính. Phó Chủ tịch nước cũng biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước,đây chính là hạt nhân của tinh thần thi đua yêu nước của toàn ngành đã góp phần quan trọng tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước về phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, nhằm thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng đề nghị toàn ngành Tài chính cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm của ngành, tiếp tục đoàn kết, năng động sáng tạo, cần có phong trào thi đua yêu nước mang tính đột phá, tạo sự chuyển biến trong toàn ngành để công tác tài chính thực sự là công cụ sắc bén trong điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Khen thưởng kịp thời, thiết thực cho người lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cùng cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nhiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương Lao động cùng nhiều phần thưởng cao quý khác cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn 2010 - 2015. Đại hội cũng đã thông qua Quyết tâm thư của Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ IV./.

Chùm ảnh tại Đại hội:

http://mof.gov.vn/portal/pls/portal/docs/1750629.JPG

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn báo cáo tổng kết Phong trào thi đua yêu nước
http://mof.gov.vn/portal/pls/portal/docs/1750633.JPG

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Độc lập
http://mof.gov.vn/portal/pls/portal/docs/1743169.JPG
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội 
trao Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc


http://mof.gov.vn/portal/pls/portal/docs/1750635.JPG
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Chiến công
http://mof.gov.vn/portal/pls/portal/docs/1750636.JPG

Giao lưu với các cá nhân điển hình tiên tiến ngành Tài chính tại Đại hội
http://mof.gov.vn/portal/pls/portal/docs/1743171.JPG

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ IV

(BTC


Tin khác

Thông tin hữu ích
Thuế Nhà nước Tài chính điện tử Tủ sách lịch sử truyền thống ngành TC