Bộ Tài chính đối thoại về chính sách thuế, hải quan với doanh nghiệp Nhật Bản

Bộ Tài chính đối thoại về chính sách thuế, hải quan với doanh nghiệp Nhật Bản

Hạt gạo Chính phủ tiếp sức cho học sinh nghèo Lai Châu tới trường

Hạt gạo Chính phủ tiếp sức cho học sinh nghèo Lai Châu tới trường

Cơ cấu tổ chức

Nhà xuất bản Tài chính là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác xuất bản và phát hành các xuất bản phẩm phục vụ cho hoạt động của ngành Tài chính và các ngành kinh tế khác.
Thông tin hữu ích
Thuế Nhà nước Tài chính điện tử Tủ sách lịch sử truyền thống ngành TC