Một số nguyên tắc thực hiện kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước

Một số nguyên tắc thực hiện kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước

Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống Kho bạc Nhà nước đến năm 2025

Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống Kho bạc Nhà nước đến năm 2025

Tích cực hoàn thiện các văn bản hướng dẫn báo cáo tài chính nhà nước

Tích cực hoàn thiện các văn bản hướng dẫn báo cáo tài chính nhà nước

Điểm sáng trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Điểm sáng trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh: Tập trung nhanh các nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh: Tập trung nhanh các nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai: KBNN thực hiện tốt công tác quyết toán NSNN

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai: KBNN thực hiện tốt công tác quyết toán NSNN

Thông tin hữu ích
Thuế Nhà nước Tài chính điện tử Tủ sách lịch sử truyền thống ngành TC